คำขวัญ

“ฮักกันเหนียวแน่น
มั่นแก่นโฮมเหง้า
สุวรรณไตรย์สัมพันธ์
สืบสานตระกูลดี”

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล,แหล่งเรียนรู้ตระกูล “สุวรรณไตรย์” ให้ลูกหลานได้ศึกษาชาติตระกูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.เพื่อให้เกิดจิตสำนึก ภาคภูมิใจ ศรัทธาและเคารพบรรพบุรุษสุวรรณไตรย์
3.เพื่อให้กลุ่มสุวรรณไตรย์ มีการสื่อสารได้ทั่วถึง รวดเร็ว ด้วยระบบเทคโนโลยี
4.เพื่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือ เอื้ออาทรกันและกัน
5.เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สืบทอดจากบรรพบุรุษ

เป้าหมาย / กิจกรรม

1.จัดตั้งคณะกรรมการ “สืบสาน สุวรรณไตรย์”
2.สืบค้นข้อมูลจาก หนังสือ เอกสาร บุคคล ฯลฯ
3.จัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพด้วยระบบอิเลคทรอนิค และเอกสาร จัดทำเวบไซต์ http://suwannatrai.com , fb, line สืบสาน “สุวรรณไตรย์”
4.มีกิจกรรมรวมญาติ สุวรรณไตรย์ ประชุม พบปะสังสรรค์ ตามความเหมาะสม วาระและโอกาส
5.ยกย่องเชิดชูเกียรติ บรรพบุรุษ และสร้างกระแสให้เกิดจิตสำนึกความภาคภูมิใจแห่งวงศ์ตระกูล สุวรรณไตรย์
6.จัดหาและจัดตั้งกองทุน สืบสาน สุวรรณไตรย์ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน
7.เชิญชวนญาติพี่น้องสายเลือด ตระกูลสุวรรณไตรย์ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สืบสาน สุวรรณไตรย์ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ให้ได้
อย่างน้อย 500 คนขึ้น