สืบสาน สุวรรณไตรย์

สืบสาน สุวรรณไตรย์ คืออะไร

สืบสาน สุวรรณไตรย์ เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการรวบรวมพี่น้องชาว สุวรรณไตรย์ ทุกๆท่าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการบันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ต้นตระกูลของนามสกุล สุวรรณไตรย์ เพื่อเป็นมรดกตกทอดแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป เพื่อให้รำลึกถึงต้นน้ำของตัวเอง มีโคตรเหง้าเหล่ากอมาจากไหน เพื่อเป็นความภาคภูมิใจในความเป็น สุวรรณไตรย์ ของลูกหลานเหลนโหลนทุกคนต่อไป

คำขวัญ สืบสาน “สุวรรณไตรย์”

“ฮักกันเหนียวแน่น
มั่นแก่นโฮมเหง้า
สุวรรณไตรย์สัมพันธ์
สืบสานตระกูลดี”

วัตถุประสงค์โครงการ “สืบสาน สุวรรณไตรย์”

1.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล,แหล่งเรียนรู้ตระกูล “สุวรรณไตรย์” ให้ลูกหลานได้ศึกษาชาติตระกูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.เพื่อให้เกิดจิตสำนึก ภาคภูมิใจ ศรัทธาและเคารพบรรพบุรุษสุวรรณไตรย์
3.เพื่อให้กลุ่มสุวรรณไตรย์ มีการสื่อสารได้ทั่วถึง รวดเร็ว ด้วยระบบเทคโนโลยี
4.เพื่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือ เอื้ออาทรกันและกัน
5.เพื่ออนุนักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สืบทอดจากบรรพบุรุษ

เป้าหมาย / กิจกรรม

1.จัดตั้งคณะกรรมการ “สืบสาน สุวรรณไตรย์”
2.สืบค้นข้อมูลจาก หนังสือ เอกสาร บุคคล ฯลฯ
3.จัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพด้วยระบบอิเลคทรอนิค และเอกสาร จัดทำเวบไซต์ http://suwannatrai.com , fb, line สืบสาน “สุวรรณไตรย์”
4.มีกิจกรรมรวมญาติ สุวรรณไตรย์ ประชุม พบปะสังสรรค์ ตามความเหมาะสม วาระและโอกาส
5.ยกย่องเชิดชูเกียรติ บรรพบุรุษ และสร้างกระแสให้เกิดจิตสำนึก
ความภาคภูมิใจแห่งวงศ์ตระกูล สุวรรณไตรย์
6.จัดหาและจัดตั้งกองทุน สืบสาน สุวรรณไตรย์ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน
7.เชิญชวนญาติพี่น้องสายเลือด ตระกูลสุวรรณไตรย์ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สืบสาน สุวรรณไตรย์ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ให้ได้
อย่างน้อย 500 คนขึ้น