, นาง เมียนายคำเม็ก

นาง เมียนายคำเม็ก
แผนภูมิบรรพบุรุษ (พ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย)
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
รายละเอียด บุตร-ธิดา
บิดาหรือมารดา (U) ?
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
บิดา?
มารดา?
บิดาหรือมารดา (U) ?
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
บิดา?
มารดา?
บุตร ธิดา
Fนาง เมียนายคำเม็ก
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
แต่งงานกับ นายคำเม็ก สุวรรณไตรย์
รายละเอียด - คู่สมรส
บิดาหรือมารดา (M) นายคำเม็ก สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิดอ.นิคมคำสร้อย
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
แต่งงานกับ นาง เมียนายคำเม็ก
บิดานายเพชร สุวรรณไตรย์
มารดานางย่าอ่อน
บิดาหรือมารดา (F) นาง เมียนายคำเม็ก
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
แต่งงานกับ นายคำเม็ก สุวรรณไตรย์
บิดา?
มารดา?
บุตร ธิดา
Mนายทรงเดช สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
แต่งงานกับ นางแสง
Fนางดัต สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
Fนางพันฉาย สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
Fนางปัทมาพร สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
Mนายนครไท สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
Fนางสถาพร สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
Mนายทรงจิรัส สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
Mนายภัสตานัน สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
Mนายขันติสุข สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
แผนผังทายาท