, นาง เมียนายโอสา

นาง เมียนายโอสา
แผนภูมิบรรพบุรุษ (พ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย)
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
รายละเอียด บุตร-ธิดา
บิดาหรือมารดา (U) ?
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
บิดา?
มารดา?
บิดาหรือมารดา (U) ?
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
บิดา?
มารดา?
บุตร ธิดา
Fนาง เมียนายโอสา
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
แต่งงานกับ นายโอสา สุวรรณไตรย์
รายละเอียด - คู่สมรส
บิดาหรือมารดา (M) นายโอสา สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
แต่งงานกับ นาง เมียนายโอสา
บิดานายสังกา สุวรรณไตรย์
มารดานางหนูแก้ว สุวรรณไตรย์
บิดาหรือมารดา (F) นาง เมียนายโอสา
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
แต่งงานกับ นายโอสา สุวรรณไตรย์
บิดา?
มารดา?
บุตร ธิดา
Mนายสวัสดิ์ สุวรรณไตรย์
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีที่เสียชีวิต
แผนผังทายาท