วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล,แหล่งเรียนรู้ตระกูล “สุวรรณไตรย์” ให้ลูกหลานได้ศึกษาชาติตระกูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.เพื่อให้เกิดจิตสำนึก ภาคภูมิใจ ศรัทธาและเคารพบรรพบุรุษสุวรรณไตรย์
3.เพื่อให้กลุ่มสุวรรณไตรย์ มีการสื่อสารได้ทั่วถึง รวดเร็ว ด้วยระบบเทคโนโลยี
4.เพื่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือ เอื้ออาทรกันและกัน
5.เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สืบทอดจากบรรพบุรุษ

แสดงความคิดเห็นจากเฟสบุค

แสดงความคิดเห็นจากระบบสมาชิก

อีเมล์ของคุณจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ป้อนทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *