เป้าหมาย / กิจกรรม

Posted in เกี่ยวกับเรา on 22/09/2016 by

1.จัดตั้งคณะกรรมการ “สืบสาน สุวรรณไตรย์”
2.สืบค้นข้อมูลจาก หนังสือ เอกสาร บุคคล ฯลฯ
3.จัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพด้วยระบบอิเลคทรอนิค และเอกสาร จัดทำเวบไซต์ http://suwannatrai.com , fb, line สืบสาน “สุวรรณไตรย์”
4.มีกิจกรรมรวมญาติ สุวรรณไตรย์ ประชุม พบปะสังสรรค์ ตามความเหมาะสม วาระและโอกาส
5.ยกย่องเชิดชูเกียรติ บรรพบุรุษ และสร้างกระแสให้เกิดจิตสำนึกความภาคภูมิใจแห่งวงศ์ตระกูล สุวรรณไตรย์
6.จัดหาและจัดตั้งกองทุน สืบสาน สุวรรณไตรย์ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน
7.เชิญชวนญาติพี่น้องสายเลือด ตระกูลสุวรรณไตรย์ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สืบสาน สุวรรณไตรย์ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ให้ได้
อย่างน้อย 500 คนขึ้น

แสดงความคิดเห็นจากเฟสบุค

แสดงความคิดเห็นจากระบบสมาชิก

อีเมล์ของคุณจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ป้อนทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *